Regulamin sklepu
(zwany dalej „Regulaminem”)

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem https://sklep.consumercare.bayer.com.pl/ dalej Sklep Internetowy, prowadzony jest przez: NuOrder Sp. Z. o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 48 lok.12, 00-872 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000327152, wysokość kapitału zakładowego: 71 000 zł, NIP: 0000327152, REGON:  141703887, zwaną dalej NuOrder.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż na odległość kosmetyków, suplementów diety oraz wyrobów medycznych dalej zwanych łącznie Produktami lub osobno Produktem.

Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym zwaną dalej Klientem, jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, stroną dokonującą sprzedaży Produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest NuOrder, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Sklep Internetowy dedykowany jest obsłudze i sprzedaży Produktów Klientom będących konsumentami i ogranicza się do realizacji zamówień na sprzedaż detaliczną.
 3. Warunkiem dokonania zakupu jest akceptacja Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży.
 4. Przedmiotem transakcji są Produkty prezentowane przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Dla Klienta wiążąca jest cena z chwili złożenia zamówienia.
 5. Zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 6. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. W przypadku sprzedaży Produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy. W przypadku problemów z dostępnością zamówionych produktów Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji maksymalnie w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia. W takiej sytuacji Klient może od zakupu odstąpić, a Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić cenę uiszczoną przez Klienta.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, jak i do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili. Powyższe zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 9. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 10. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy, potwierdzająca złożenie zamówienia.Otrzymanie ww. informacji od Sprzedawcy potwierdzającej złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 11. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane.
 12. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji w terminie 30 dni od zawarcia umowy. Klient ma 7 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy) na podjęcie decyzji i złożenie nowego zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu, brak decyzji Klienta jest równoznaczny z rezygnacją ze złożenia zamówienia.
 13. W przypadkach  nieprzestrzegania   niniejszego Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia.
 14. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność Produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki do Sklepu przez dostawcę. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć jednak 30 dni od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę poprawnie złożonego zamówienia.
 15. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
  a. PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM poprzez serwis payu.pl (w bezpiecznym połączeniu SSL 128 bitów)
  b. Gotówką przy odbiorze
 16. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności odebranego Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
 17. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej.
 18. Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Produktu. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu Produktu znajdują się w rozdziale Zwroty.
 19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient. W przypadku chęci odstąpienia przez Klienta od umowy zastosowanie mają postanowienia zawarte w rozdziale Zwroty.

Zwroty

Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Produktu.

 1. Zwrotu produktu może dokonać osoba, której status zamówienia w panelu administratora zmieniony został na „dostarczone”. Na dokonanie zwrotu klient ma maksymalnie 14 dni od otrzymania przesyłki.
 2. Opcja dokonania zwrotu znajduje się w panelu klienta „moje konto”, w historii zamówienia.
 3. Historia zamówienia zawiera: status wysyłki, adres dostawcy i adres rozliczeniowy, możliwość wysłania informacji do administratora sklepu, możliwość zwrócenia produktu poprzez jego wybór z listy rozwijanej i wprowadzenie wiadomości uzasadniającej chęć dokonania zwrotu.
 4. Po wysłaniu zgłoszenia, informacja o próbie dokonania zwrotu produktu widoczna jest w panelu administratora razem z informacją od klienta.
 5. Status zgłoszenia klient może na bieżąco obserwować w panelu „moje konto” w zakładce „moje zwroty produktów”.
 6. Po wysłaniu zgłoszenia paczkę należy odesłać na adres: Skład Konsygnacyjny ARVATO znajdujący się w Centrum Logistycznym Prologis Park, Kopytów 44C, 05-870 Błonie k. Warszawy
 7. O decyzji klient zostanie poinformowany drogą mailową. Zmieniony zostanie również status w zakładce „moje zwroty produktów”. Statusy występujące w panelu to:
  - oczekiwanie na potwierdzenie
  - oczekiwanie na paczkę
  - paczka została odebrana
  - dokonanie zwrotu

 1. Klient obowiązany jest zwrócić Produkt w stanie niezmienionym, tj. w stanie z chwili zawarcia umowy, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Klient zobowiązany jest do dostarczenia Sprzedawcy wskazanego w oświadczeniu Produktu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Sprzedawcy o odstąpieniu od zamówienia.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności wraz z kosztami przesyłki przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W  każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.. Zwrot pieniędzy następuje po odstąpieniu od zamówienia i zwrocie Produktu.

Procedury reklamacyjne

 1. W razie wadliwości Produktu  Klient uprawniony jest do żądania od Sprzedawcy naprawy/wymiany Produktu na nowy lub obniżenia ceny lub jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
 2. Powyższe uprawnienie Klienta wygasa w przypadku niezgłoszenia Sprzedawcy niezgodności Produktu z zamówieniem w terminie dwóch lat od daty wydania Produktu.
 3. Reklamowany Produkt powinien zostać dostarczony na adres Sprzedawcy wskazany w ust. 1 Regulaminu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty dostarczenia wadliwego Produktu na adres Sprzedawcy.

Wszelkie uwagi związane z obsługą zamówienia, terminem jego realizacji oraz dostarczeniem Produktu, nie są objęte niniejsza Procedurą reklamacyjną i powinny być zgłaszane bezpośrednio do Sprzedawcy, adres w zakładce Kontakt.

Postanowienia końcowe

 1. W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca jako Administrator danych osobowych Klienta uprawniony jest do ich przetwarzania w celu realizacji umowy, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa.. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Wszelkie informacje nt. realizacji zamówień udzielane będą przez Sprzedawcę za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych w zakładce „Kontakt”.
 3. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY